Sắp xếp theo ngày
Tổng hợp thêm chỉ tiêu thống kê nghiệp vụ phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC tại kỳ họp Thứ 8, Quốc hội khóa XIV 26/07/2019
Tổng hợp thêm chỉ tiêu thống kê nghiệp vụ phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC tại kỳ họp Thứ 8, Quốc hội khóa XIV 26/07/2019
Quyết định Ban hành biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma tuý 21/05/2019
Góp ý Dự thảo Biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân 05/04/2019
Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành 11/03/2019
Hướng dẫn số hóa hồ sơ 26/02/2019
Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019 23/01/2019
Xếp hạng ứng dụng CNTT của các VKS địa phương năm 2018 21/01/2019
Quy định Quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân 10/01/2018
Dự thảo Qui chế quản lý và sử dụng internet trong ngành Kiểm sát nhân dân xin ý kiến các đơn vị 07/09/2017
Dự thảo Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2025" 20/04/2017
Tài liệu Hội nghị triển khai công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2017 30/03/2017
Công văn 390/VKSTC-C2 ngày 13/02/2017 V/v Báo cáo thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (kèm theo Mẫu khảo sát) 15/02/2017
Hướng dẫn công tác Thống kê và Công nghệ thông tin năm 2017 18/01/2017
Thông báo rút kinh nghiệm việc tự chấm điểm Bộ chỉ số ứng dụng CNTT năm 2016 của các địa phương 12/12/2016
Xếp hạng ứng dụng CNTT của các VKS địa phương năm 2016 30/11/2016
CV 3574/VKSTC-C2 ngày 05/9/2016 V/v thực hiện bảo trì phần mềm quản lý và thống kê án hình sự và quản lý thống kê án dân sự 06/09/2016
Công văn 3487/VKSTC-C2 V/v Dự thảo mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành 30/08/2016
CV 3017/VKSTC-VP V/v tạo điều kiện thi công đường họp trực tuyến và bố trí cán bộ tiếp nhận 26/08/2016
CÁC BƯỚC SETUP IP TRÊN POLYCOM HDX 24/08/2016
Slide tập huấn công tác Thống kê và CNTT năm 2016 25/07/2016
Tài liệu hội nghị tập huấn công tác Thống kê và Công nghệ thông tin năm 2016 12/07/2016
Báo cáo hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin ngành Kiểm sát nhân dân 11/07/2016
Hướng dẫn tố chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2016” qua Hệ thống truyền hình hội nghị Vmeet 23/06/2016
Bổ sung, sửa đổi Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND xin ý kiến các đơn vị 21/03/2016
Góp ý Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND 19/03/2016
Hệ thống chỉ tiêu thống kê, hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân 12/02/2015
Hướng dẫn công tác Thống kê và Công nghệ thông tin năm 2015 30/01/2015
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống truyền hình Hội nghị bằng giải pháp mềm (Vmeet) 19/01/2015
Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số ứng dụng CNTT trong ngành KSND 28/11/2014
12
Số lần truy nhập 40318061
Số người đang xem: 4464