VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

 Số: 1370/VKSTC-V7

V/v góp ý dự thảo Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

               - Đồng chí Vụ trưởng Vụ 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Vụ 14;

               - Viện kiểm sát quân sự Trung ương;

               - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3;

               - Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ thực thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự đã dự thảo Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân (sau đây viết tắt là Quy trình).

Để đảm bảo việc triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn công tác bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, đề nghị thủ trưởng các đơn vị, viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai góp ý dự thảo Quy trình. Ý kiến góp ý vào dự thảo Quy trình xin gửi về Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự trước ngày 16 tháng 04 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đồng chí./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Nguyễn Hải Phong, PVTTT (để báo cáo);

- Lưu VT, Vụ 7 (3 bản)

TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Dương Văn Phùng

 

 

 

Dự thảo Quy trình tải về tại đây

Số lần truy nhập 40499437
Số người đang xem: 308