VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 TỐI CAO

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:  758/TB-HĐTTCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

        Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển công chức
các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(Tổ chức thi ngày 24-25/3/2018)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-VKSTC ngày 25/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thi tuyển công chức các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Căn cứ kết quả chấm thi, Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức vào các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân năm 2017 (có danh sách điểm thi kèm theo, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tại địa chỉ http://www.vksndtc.gov.vn).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo điểm thi trên Website của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thí sinh tham dự kỳ thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét, giải quyết.

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ xem xét, giải quyết đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Hội đồng thi tuyển công chức (Phòng 419, Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Quá thời hạn quy định trên, Hội đồng thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao không giải quyết các trường hợp đề nghị phúc khảo kết quả bài thi./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các thành viên Hội đồng thi;

- Ban Giám sát;

- Trang thông tin điện tử VKSNDTC.

- Lưu: V15, HS.         

TM. HỘI ĐỒNG THI

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Hải Phong

 

 

 

Xem điểm thi tại đây

Số lần truy nhập 36952540
Số người đang xem: 1450