VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

 

Số:67/KH-VKSTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin

 trong ngành Kiểm sát nhân dân (2007-2017)

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018; Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 26/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018 và chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân (2007-2017), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề ra các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong việc xây dựng, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

2. Yêu cầu

Tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân phải bảo đảm chi tiết, cụ thể, khách quan; Các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ đề ra phải sát thực, phù hợp với điều kiện của Ngành.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tổng kết, đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, định hướng (chỉ thị, quy chế, kế hoạch,... của Ngành, của đơn vị).

2. Tổng kết, đánh giá việc đầu tư cho công nghệ thông tin trong toàn Ngành (hạ tầng, phần mềm, đào tạo, kinh phí,…).

3. Tổng kết, đánh giá việc triển khai ứng dụng các phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin đã đầu tư.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Đề xuất phương hướng, giải pháp và nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới.

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 2 cấp, gửi báo cáo tổng kết về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

2. VKS quân sự trung ương, các VKSND cấp cao, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh gửi báo cáo tổng kết về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

3. Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng báo cáo việc đầu tư công nghệ thông tin do đơn vị mình thực hiện và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

4. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin:

- Xây dựng đề cương báo cáo.

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương để xây dựng báo cáo tổng kết ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành. Phối hợp với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội nghị toàn Ngành.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Các đơn vị thuộc mục III.1, 2, 3 xây dựng, hoàn thiện báo cáo tổng kết gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước ngày 20/7/2018 (gửi kèm bản mềm theo địa chỉ thư điện tử: vp_c2@vks.gov.vn; Đề cương báo cáo tổng kết đặt tại mục "thông báo" trên trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao http://www.vksndtc.gov.vn).

- Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin hoàn thành báo cáo tổng kết toàn Ngành trình lãnh đạo VKSND tối cao trong tháng 8/2018. 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tổng kết toàn Ngành vào Quí IV/2018.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc hoặc kiến nghị, các đơn vị kịp thời phản ánh với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin để báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:                                                                       

- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo);

- Lãnh đạo VKSND tối cao;

- T2, T3, T4, T5 (để thực hiện); 

- VKS quân sự trung ương (để thực hiện);     

- VKSND cấp cao 1,2,3 (để thực hiện);     

- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/hiện);

- Văn phòng, Cục 3 (để phối hợp thực hiện);    

- Lưu: VT, Cục 2.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

                          

 

Bùi Mạnh Cường

 

 

Đề cương báo cáo tải về tại đây

 

Số lần truy nhập 36140614
Số người đang xem: 2511