VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3846/VKSTC-VP

V/v triệu tập Hội nghị tổng kết việc

 thi hành Luật phòng, chống ma túy

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

 

Kính gửi:

 

 

- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương;

 

- Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng, Vụ 4, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 12, Vụ 13, Vụ 14, Cục 2, T1, T2, T3, T4, T5 VKSND tối cao;

 

- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;

 

- Viện trưởng VKSND cấp tỉnh.

 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-VKSTC ngày 29/8/2018 của VKSND tối cao về việc tổ chức “Hội nghị tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND  tối cao quyết định triệu tập Hội nghị với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội nghị;

- Văn phòng VKSND tối cao: Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tham mưu tổng hợp, Thư ký lãnh đạo VKSND tối cao;

- Các đơn vị: Vụ 7, Vụ 8, Vụ 12, Cục 2, T1, T2, T3, T4, T5 VKSND tối cao, mỗi đơn vị 01 đại biểu (Lãnh đạo Vụ);

- Các đơn vị: Vụ 13, Vụ 14 VKSND tối cao, mỗi đơn vị 02 đại biểu (Lãnh đạo Vụ; Trưởng phòng THQCT kiểm sát hoạt động tư pháp Vụ 13; Trưởng phòng tội phạm học Vụ 14);

- Lãnh đạo và Trưởng các Phòng thuộc Vụ 4 VKSND tối cao.

2. Viện kiểm sát quân sự

- Viện kiểm sát quân sự trung ương 04 đại biểu: Đại diện lãnh đạo Viện; Trưởng phòng Phòng THQCT&KSĐT án hình sự; Trưởng phòng Phòng THQCT&KSXX phúc thẩm; Trưởng phòng Phòng THQCT&KSXX hình sự.

- Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương 01 đại biểu: Đại diện lãnh đạo Viện.

3. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

Mỗi đơn vị 03 đại biểu: Lãnh đạo VKSND cấp cao; Viện trưởng Viện nghiệp vụ 1, Trưởng phòng THQCT&KSXX phúc thẩm 1.

 

4. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

- Mỗi đơn vị 02 đại biểu: Lãnh đạo Viện; Trưởng phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án ma túy.

- VKSND tỉnh Nghệ An: Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Viện trưởng VKSND cấp huyện.

5. Đại biểu khách mời

Giao Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Tham mưu tổng hợp) xây dựng Giấy mời riêng theo Kế hoạch số 102/KH-VKSTC ngày 29/8/2018 của VKSND tối cao.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Hội nghị tổ chức trong 01 ngày (28/9/2018); khai mạc vào hồi 07h30’ ngày 28/9/2018 (thứ Sáu). Đúng 07h15’ ngày 28/9/2018, đại biểu dự hội nghị có mặt tại địa điểm tổ chức hội nghị để ổn định tổ chức.

2. Địa điểm

Tại Khách sạn Thượng Hải, số 26 đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

III. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Đăng ký đại biểu

Các đơn đăng ký danh sách đại biểu liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phòng Quản trị, Văn phòng VKSND tối cao, điện thoại: 0243.8255058 (số máy lẻ 802070); di động: 0986.729.047 trước ngày 20/9/2018.

2. Đón tiếp và bố trí nơi ăn, ngủ của đại biểu

Ban Tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ăn, ngủ của đại biểu dự hội nghị từ 14h00’ ngày 27/9/2018 (thứ Năm) tại Lễ tân Khách sạn Thượng Hải, số 26 đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đại biểu ăn sáng, trưa, tối tại Khách sạn.

3. Tài liệu hội nghị

Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Tham mưu tổng hợp) chuẩn bị tài liệu, gửi tài liệu đến các đơn vị qua hộp thư điện tử của Ngành và đăng trên mục Thông báo, Trang tin điện tử VKSND tối cao, địa chỉ: http://www.vksndtc.gov.vn để các đơn vị tải về, nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị.

4. Trang phục hội nghị và phương tiện đi lại

- Đại biểu mặc trang phục kiểm sát xuân hè, đeo cấp hiệu theo quy định.

- Văn phòng VKSND tối cao bố trí xe đưa, đón đại biểu các đơn vị thuộc VKSND tối cao dự hội nghị tại Trụ sở VKSND tối cao (số 9 số Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội) lúc 13 giờ 00 phút ngày 27/9/2018.

- Đại biểu Viện kiểm sát quân sự các cấp, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh tự túc phương tiện đi lại.

- Viện kiểm sát quân sự trung ương sao gửi Công văn triệu tập tới Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương.

5. Tuyên truyền hội nghị

Tạp chí kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Truyền hình kiểm sát, Trang tin điện tử VKSND tối cao: Cử phóng viên đưa tin về hội nghị.

Mọi thông tin khác liên quan đến hội nghị, liên hệ đồng chí Đỗ Thành Trường, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Văn phòng VKSND tối cao, số điện thoại: 0918.015.126.

Yêu cầu các đơn vị cử đại biểu tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Lãnh đạo VKSND tối cao (để b/c);

- Lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao;

- Khách sạn Thượng Hải (để p/h);

- Phòng: HC, TV, QT, ĐX (VP, để p/v);

- Lưu: VT, VP.

 TL.VIỆN TRƯỞNG

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Công Đức

 

 

Số lần truy nhập 38237218
Số người đang xem: 1171