CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

17/06/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Việc tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm đánh giá, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời cổ vũ, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch bệnh thời gian qua.

Đối tượng khen thưởng bao gồm: Tập thể, cá nhân trong ngành KSND có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với những hành động cụ thể, thiết thực như: Trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu; tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng chống dịch; có ý tưởng mới, sáng tạo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Các Hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen.

Tiêu chuẩn khen thưởng

- Huân chương Lao động: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được nêu gương trong ngành KSND hoặc ở địa phương.

- Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19, được Ngành ghi nhận.

- Giấy khen: Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về VKSND tối cao qua Vụ Thi đua - Khen thưởng từ ngày 20/6/2021.

TL (giới thiệu)
Tìm kiếm