CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Chi bộ Vụ 3 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025

27/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 27/9/2022, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cùng dự có đồng chí Hồ Đức Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy VKSND tối cao, Bí thư Chi bộ Vụ 3, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 3; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 3: Phạm Văn An, Cao Anh Đức, Đặng Như Vĩnh cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 3 VKSND tối cao.

Đồng chí Hồ Đức Anh, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 3  phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn An, Chi ủy viên, Phó Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Vụ 3 VKSND tối cao. Theo đó, mặc dù có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy VKSND tối cao, sự phấn đấu tích cực của toàn đơn vị, Chi bộ Vụ 3 đã thực hiện thắng lợi và hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ Vụ 3 đã quán triệt, triển khai, tổ chức học tập, nghiên cứu đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết của Đảng ủy VKSND tối cao. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; phổ biến, quán triệt kịp thời nội dung phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại các kỳ họp, hội nghị; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế cho cán bộ, đảng viên.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Chi bộ Vụ 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo Vụ 3 triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn đạt kết quả tích cực. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, Vụ 3 đã đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò công tố của Viện kiểm sát để làm tốt công tác chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; thực hiện đúng và linh hoạt các biện pháp kiểm sát, không để xảy ra trường hợp “hình sự hóa” các tranh chấp dân sự, kinh tế và ngược lại; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử ngày càng nâng cao, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tập thể Vụ 3 đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Đức Long, Trưởng phòng thuộc Vụ 3
phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội
Đồng chí Ngô Thị Huyền Phương, đảng viên Chi bộ Vụ 3
 phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội

Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng công tố, Vụ 3 đã chú trọng làm tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp thông qua việc ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật đối với Cơ quan điều tra, Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các cơ quan tố tụng ở Trung ương và một số địa bàn trọng điểm.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Đảng bộ VKSND tối cao, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng công tác nắm bắt tư tưởng; vận dụng sáng tạo các yêu cầu, chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tối cao vào tình hình cụ thể của Chi bộ để làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn.

Chi bộ thường xuyên giáo dục, quán triệt cán bộ, đảng viên chấp hành các nguyên tắc, quy định, kỷ luật Đảng, các quy chế nghiệp vụ, quy chế làm việc của cơ quan và đơn vị; đề cao ý thức trách nhiệm và tính tích cực của các đảng viên, tạo điều kiện để mọi đảng viên phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của bản thân đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ; mọi vấn đề theo phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao đều được Chi bộ đưa ra bàn bạc, thảo luận dân chủ tại các cuộc họp, sau đó ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện.

Đại biểu tham dự Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi ủy Chi bộ Vụ 3 sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và đội ngũ đảng viên toàn diện về các mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thông qua nêu cao việc học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rèn luyện, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của tập thể Chi bộ Vụ 3. Đặc biệt, các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đều được giải quyết theo đúng tiến độ, yêu cầu của Ban chỉ đạo. Đơn vị đã tăng cường áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế; kịp thời yêu cầu xác minh, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong các vụ án kinh tế.

Chi ủy Chi bộ Vụ 3 đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định của Đảng, việc nắm bắt tư tưởng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, rèn luyện đảng viên được thực hiện tốt đảm bảo tính giáo dục và tính chiến đấu. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt, kịp thời kiện toàn Chi ủy Chi bộ khi có sự thay đổi về nhân sự.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cần đặc biệt quan tâm phòng chống suy thoái đạo đức, tư tưởng, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Chi ủy phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ, không để xảy ra trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật hoặc có các biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy chế nghiệp vụ, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy cần lựa chọn các chuyên đề gắn nội dung về công tác tư tưởng chính trị với công tác chuyên môn nghiệp vụ. Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tăng cường tính chủ động trong công tác bằng cách học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, góp phần xây dựng tập thể Chi bộ Vụ 3 trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu
Ban chi ủy Vụ 3 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Vụ 3 VKSND tối cao đã xem xét, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng để bầu vào Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong đó, đồng chí Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 3 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ 3 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực
VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng 
Ban chi ủy Chi bộ Vụ 3 nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

HQ
Tìm kiếm