"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
Và những người thi đua là người yêu nước nhất"

Họp bình xét thi đua Khối thi đua số 4

07/12/2020
Cỡ chữ: Tương phản
Ngày 04/12/2020, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Khối thi đua số 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức họp bình xét bình xét thi đua, suy tôn tập thể xuất sắc điển hình tiêu biểu Khối thi đua số 4.

 Tham dự cuộc họp có các đồng chí là lãnh đạo của 4 đơn vị Khối thi đua số 4: Đồng chí Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Khối trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Khối phó; đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh, Thành viên; Trưởng các đơn vị phụ trách công tác thi đua, khen thưởng thuộc Khối thi đua số 4 VKSND tối cao.

Họp bình xét thi đua Khối thi đua số 4

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Khối trưởng nêu rõ, thực hiện Kế hoạch Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch số 12/KH-TĐKT ngày 20/02/2020 về hoạt động thi đua khen thưởng của Khối 4 năm 2020 và Giao ước thi đua được ký kết, các đơn vị trong Khối thi đua đã căn cứ nhiệm vụ theo quy định và nội dung của kế hoạch để cụ thể hóa thành mục tiêu, chương trình, đề ra các giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua tại đơn vị. Căn cứ các hướng dẫn số 31/HD-VKSTC về tổ chức các hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành KSND và hướng dẫn số 33/HD-VKSTC về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, Khối thi đua số 4 tổ chức công tác họp bình xét, suy tôn tập thể xuất sắc điển hình tiêu biểu Khối thi đua số 4 để Hội đồng thi đua khen thưởng ngành xem xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” và “Cờ thi đua của chính phủ”.

 

Lãnh đạo đơn vị khối thi đua số 4 tiến hành họp, thảo luận

 

Đ/c Đinh Hoàng Quang, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức hành chính
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thường trực Khối thi đua báo cáo

Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Hoàng Quang, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức hành chính Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thường trực Khối thi đua số 4 đã tóm tắt báo cáo thành tích của 4 đơn vị khối thi đua số 4. Trong năm 2020, 4 đơn vị Khối thi đua số 4 đều sáng tạo, vượt khó và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong cả hai lĩnh vực công tác là công tác tuyên truyền và công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là các thành tích xuất sắc trong công tác thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”.

Thông qua cuộc họp, Lãnh đạo 4 đơn vị Khối thi đua số 4 đã họp, thảo luận và tiến hành bình xét, suy tôn tập thể xuất sắc điển hình tiêu biểu Khối thi đua số 4 thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân xem xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” và “Cờ thi đua của chính phủ” cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc điển hình tiêu biểu trong Khối thi đua số 4.

Chương trình cuộc họp thể hiện tinh thần thi đua thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị trong khối theo phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” thể hiện sự đoàn kết và nhất trí cao giữa 04 đơn vị Khối thi đua số 4.

Nguồn: tks.edu.vn

Họp bình xét thi đua Khối thi đua số 4

07/12/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 04/12/2020, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Khối thi đua số 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức họp bình xét bình xét thi đua, suy tôn tập thể xuất sắc điển hình tiêu biểu Khối thi đua số 4.

 Tham dự cuộc họp có các đồng chí là lãnh đạo của 4 đơn vị Khối thi đua số 4: Đồng chí Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Khối trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Khối phó; đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh, Thành viên; Trưởng các đơn vị phụ trách công tác thi đua, khen thưởng thuộc Khối thi đua số 4 VKSND tối cao.

Họp bình xét thi đua Khối thi đua số 4

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Khối trưởng nêu rõ, thực hiện Kế hoạch Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch số 12/KH-TĐKT ngày 20/02/2020 về hoạt động thi đua khen thưởng của Khối 4 năm 2020 và Giao ước thi đua được ký kết, các đơn vị trong Khối thi đua đã căn cứ nhiệm vụ theo quy định và nội dung của kế hoạch để cụ thể hóa thành mục tiêu, chương trình, đề ra các giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua tại đơn vị. Căn cứ các hướng dẫn số 31/HD-VKSTC về tổ chức các hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành KSND và hướng dẫn số 33/HD-VKSTC về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, Khối thi đua số 4 tổ chức công tác họp bình xét, suy tôn tập thể xuất sắc điển hình tiêu biểu Khối thi đua số 4 để Hội đồng thi đua khen thưởng ngành xem xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” và “Cờ thi đua của chính phủ”.

 

Lãnh đạo đơn vị khối thi đua số 4 tiến hành họp, thảo luận

 

Đ/c Đinh Hoàng Quang, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức hành chính
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thường trực Khối thi đua báo cáo

Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Hoàng Quang, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức hành chính Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thường trực Khối thi đua số 4 đã tóm tắt báo cáo thành tích của 4 đơn vị khối thi đua số 4. Trong năm 2020, 4 đơn vị Khối thi đua số 4 đều sáng tạo, vượt khó và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong cả hai lĩnh vực công tác là công tác tuyên truyền và công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là các thành tích xuất sắc trong công tác thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”.

Thông qua cuộc họp, Lãnh đạo 4 đơn vị Khối thi đua số 4 đã họp, thảo luận và tiến hành bình xét, suy tôn tập thể xuất sắc điển hình tiêu biểu Khối thi đua số 4 thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân xem xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” và “Cờ thi đua của chính phủ” cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc điển hình tiêu biểu trong Khối thi đua số 4.

Chương trình cuộc họp thể hiện tinh thần thi đua thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị trong khối theo phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” thể hiện sự đoàn kết và nhất trí cao giữa 04 đơn vị Khối thi đua số 4.

Nguồn: tks.edu.vn
Tìm kiếm

THÔNG BÁO