CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Thông báo v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm vải, gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2021”

15/11/2021
Cỡ chữ:   Tương phản

Tìm kiếm