CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao hướng dẫn khen thưởng trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

24/02/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 22/02/2022, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 20/HD-VKSTC về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Nhằm tiếp tục biểu dương, đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân có thành tích tiêu biểu xuất sắc và có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, VKSND tối cao hướng dẫn việc khen thưởng trong công tác này như sau:

Đối tượng khen thưởng: Tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân ở cơ sở trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, chú trọng khen thưởng:

- Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020;

- Cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại tuyến đầu ở đơn vị, địa phương;

- Các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch;

- Tập thể, cá nhân có phát minh, sáng chế, sáng kiến, sáng tạo trợ giúp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Các hình thức khen thưởng, gồm: Huân chương Lao động; Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen.

Tiêu chuẩn khen thưởng

- Huân chương Lao động: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh và cứu chữa người bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.

- Huân chương Dũng cảm: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm, xung phong vào những nơi nguy hiểm do dịch bệnh gây ra nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong phạm vi Tỉnh, ngành Kiểm sát nhân dân.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Để tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị; sáng kiến, sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, được nêu gương trong ngành Kiểm sát nhân dân hoặc ở địa phương.

- Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, được Ngành và địa phương ghi nhận.

- Giấy khen: Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, VKSND tối cao cũng hướng dẫn cụ thể về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

TG (Giới thiệu)
Tìm kiếm