CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ngãi triển khai công tác kiểm sát năm 2022

12/01/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, VKSND các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2021 và triển khai công tác kiểm sát năm 2022.

VKSND tỉnh Hải Dương: Ngày 11/01/2022, VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm sát năm 2022.

Hội nghị đã đánh giá khái quát những kết quả nổi bật năm 2021, theo đó, ngành Kiểm sát Hải Dương có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ do Quốc hội, VKSND tối cao và Tỉnh ủy giao. Chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ; đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành luôn được coi trọng, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND tỉnh Hải Dương

VKSND hai cấp tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra trường hợp oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Các chỉ tiêu nghiệp vụ đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt so với yêu cầu đề ra, như: Tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn truy tố vượt 5%, tỷ lệ xác định án trọng điểm vượt 7,86%; kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại đều có căn cứ được VKS cấp trên bảo vệ 100%; chất lượng kiến nghị, yêu cầu được nâng lên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tự đào tạo, bồi dưỡng thông qua thực tiễn; thực hiện tốt các phong trào thi đua, quy chế dân chủ và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Kết quả công tác đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Với những kết quả đạt được trong năm 2021, VKSND tỉnh Hải Dương là đơn vị có thành tích đứng thứ nhất trong 8 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 ngành Kiểm sát nhân dân và được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị VKSND hai cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung đổi mới các mặt công tác, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, bảo đảm mọi tội phạm được phát hiện đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VKSND tỉnh Thái Bình:  Năm 2021, các nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã được triển khai kịp thời và đạt kết quả toàn diện ở tất cả các mặt. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt theo yêu cầu của Quốc hội và VKSND tối cao. Công tác cải cách tư pháp được triển khai thực hiện nghiêm túc. Chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; tiến độ, chất lượng giải quyết án hình sự được đẩy nhanh và bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào phải đình chỉ vì không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội. Hiệu lực, hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực từng bước được nâng lên. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Bên cạnh đó, VKSND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động đổi mới phương thức kiểm sát; triển khai nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch Covid-19. VKSND hai cấp tỉnh Thái Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kịp thời báo cáo cấp ủy về quan điểm, đường lối xử lý vụ án, vụ việc theo đúng quy định của Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, bảo đảm giải quyết vụ việc đúng pháp luật và ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
tặng hoa chúc mừng lãnh đạo VKSND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022

Để đạt thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm 2022, VKSND tỉnh đã kịp thời xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTB. Theo đó, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là “Tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Quốc hội, VKSND tối cao giao. Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ VKS hai cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Thái Bình; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.” 

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, lãnh đạo VKSND tỉnh đã phát động đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, cống hiến để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”; chỉ đạo các đơn vị phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, VKSND tối cao, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động và thực hiện tốt, hiệu quả trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2022: “Đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tích cực rèn luyện, phát huy trách nhiệm, sáng tạo, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có tinh thần vượt khó, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tăng cường tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, quảng bá hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, nâng cao vị thế của Ngành”.

VKSND tỉnh Quảng Ngãi: Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, qua video clip tổng kết công tác kiểm sát năm 2021, đơn vị đã nêu rõ những kết quả nổi bật của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể: Thực hiện vượt 48 chỉ tiêu/152 chỉ tiêu, đạt 53 chỉ tiêu/152 chỉ tiêu, không phát sinh 51 chỉ tiêu/52 chỉ tiêu, không có chỉ tiêu nào không đạt. Trong năm 2021, lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, ngừa dịch bệnh Covid – 19. Qua đó, góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao và của cấp ủy địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện. Trong năm, đã tập trung tuyên truyền về bầu cử Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân và Bằng khen do 2 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho VKSND tỉnh Quảng Ngãi; tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho 4 tập thể, tặng Bằng khen do 2 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 3 tập thể trực thuộc VKSND tỉnh; tặng Bằng khen cho 11 cá nhân do 2 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho tập thể VKSND tỉnh do có thành tích thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022, VKSND tỉnh xác định một số nội dung cần thực hiện như sau: Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022. Xác định nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ hàng đầu. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2021, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. VKSND hai cấp phải thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý hành vi tham nhũng, áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong Ngành; chủ động, linh hoạt đề ra các biện pháp, phương pháp công tác phù hợp để vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa đảm bảo cho việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ.

HQ (tổng hợp)
Tìm kiếm