CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2022-2025

02/08/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 02/8/2022, Chi bộ Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) thuộc Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 11; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 11: Đồng chí Trần Huy, đồng chí Tạ Hồng Hoa, đồng chí Trần Thị Thuý; đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao,  cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ 11 VKSND tối cao.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao
 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, trong nhiệm kỳ, Chi bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt để Đảng viên, công chức trong đơn vị nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Ngành. Quán triệt, triển khai kịp thời việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần Thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh Đại hội

Chi bộ thường xuyên tuyên truyền, lãnh đạo đảng viên, công chức đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã chuẩn bị tài liệu và tổ chức sinh hoạt được 11 chuyên đề (5 chuyên đề công tác Đảng và 6 chuyên đề công tác chuyên môn). Qua đó, giúp cho Đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, lề lối làm việc đáp ứng với yêu cầu từng vị trí công tác và nhiệm vụ đặt ra, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Chế độ sinh hoạt Đảng được Chi bộ duy trì thực hiện tốt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đảm bảo quyền được thông tin của Đảng viên; thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt Chi bộ với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; Ban Chi uỷ thường xuyên chỉ đạo Đảng viên thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, phát huy tối đa vai trò, năng lực và tính tự chịu trách nhiệm trong công việc của mỗi cá nhân, nhất là vai trò của Bí thư cấp ủy…

Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Vụ 11 trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ Vụ 11 phải xác định rõ nhiệm vụ chính trị xuyên suốt; hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đó là thước đo để đánh giá năng lực của Đảng viên và tổ chức Đảng.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao
tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao Trần Hữu Thanh đề nghị Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và đơn vị ngày càng vững mạnh; phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2022- 2025 gồm 03 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

TL
Tìm kiếm