CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

30/03/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là dự án PPP). Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2021.

Theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (sau đây gọi là Luật PPP) có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2021, "đầu tư theo phương thức đối tác công tư" (Public Private Partnership, viết tắt là PPP) là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP.

"Hợp đồng dự án PPP" là thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP về việc Nhà nước nhượng quyền cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện dự án PPP theo quy định của Luật này, bao gồm các loại hợp đồng sau đây:

- Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

- Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO).

- Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO).

- Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (O&M).

- Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL).

- Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT).

- Hợp đồng hỗn hợp.

Nguyên tắc xây dựng phương án tài chính của dự án PPP

Theo Nghị định, việc xây dựng phương án tài chính của dự án PPP phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

- Phương án tài chính của dự án PPP phải phản ánh đầy đủ các khoản chi phí và nguồn thu hợp pháp theo quy định trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện và vận hành của dự án PPP.

Cầu Bạch Đằng trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long được đầu tư theo hình thức PPP (Ảnh: quangninh.gov.vn)
Cầu Bạch Đằng trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long được đầu tư theo hình thức PPP (Ảnh: quangninh.gov.vn)

- Các chỉ tiêu tài chính của phương án tài chính được tính toán trên cơ sở các dòng tiền sau thuế được chiết khấu theo tỷ suất chiết khấu bình quân gia quyền của lãi suất huy động các nguồn vốn và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

- Doanh thu thực tế là toàn bộ doanh thu từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Đồng tiền sử dụng trong phương án tài chính là Việt Nam Đồng.

Quản lý vốn Nhà nước sử dụng trong thực hiện dự án PPP

Thứ nhất, vốn đầu tư công, giá trị tài sản công hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại Điều 70 Luật PPP:

- Việc sử dụng vốn đầu tư công hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy định cụ thể trong hợp đồng dự án PPP về tỷ lệ, giá trị, tiến độ, điều kiện quy định tại hợp đồng dự án PPP.

- Tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án quy định tại hợp đồng dự án PPP. Đối với dự án có nhiều dự án thành phần, trong đó có dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP thì tỷ lệ vốn nhà nước không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án thành phần có sử dụng vốn Nhà nước.

- Phần vốn Nhà nước sử dụng trong dự án PPP không tính vào phương án thu hồi vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư.

Thứ hai, sử dụng tài sản công để hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng:

- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định sử dụng tài sản công để hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Tài sản công hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng phải được thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Thời điểm phát hành chứng thư thẩm định giá để xác định giá trị giá tài sản công không quá 06 tháng tính đến thời điểm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án PPP.

Thứ ba, vốn Nhà nước để thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thực hiện theo hợp đồng BTL, hợp đồng BLT:

* Đối với các dự án do các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần là cơ quan ký kết hợp đồng, vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP gồm:

- Vốn đầu tư công được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để thanh toán chi phí đầu tư của dự án PPP.

- Vốn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán hằng năm và các khoản thu (nếu có) của dự án PPP để thanh toán chi phí vận hành của doanh nghiệp dự án PPP.

* Đối với các dự án do các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư là cơ quan ký kết hợp đồng, vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP bao gồm:

- Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp, nguồn chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cấp được bố trí để thanh toán phần chi phí đầu tư của dự án PPP thuộc phần vốn Nhà nước trong dự án PPP.

- Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Nguồn vốn thanh toán, điều kiện thanh toán, mức vốn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán phải được quy định trong hợp đồng dự án PPP.

Thứ tư, vốn Nhà nước bố trí từ nguồn vốn chi thường xuyên thanh toán cho phần chi phí triển khai thực hiện dự án sau khi ký kết hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thứ năm, Nhà nước thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP phần doanh thu giảm theo cơ chế chia sẻ tăng, giảm doanh thu từ dự phòng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định số 28/2021/NĐ-CP.

Quản lý nguồn thu, nguồn chi phát sinh từ cơ chế chia sẻ doanh thu

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 28/2021/NĐ-CP, việc quản lý nguồn thu, nguồn chi phát sinh từ cơ chế chia sẻ doanh thu phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

* Đối với doanh nghiệp dự án PPP:

- Phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với nhà nước được tính là khoản giảm trực tiếp vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp dự án PPP.

- Doanh nghiệp dự án PPP nộp phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Phần doanh thu giảm mà Nhà nước chia sẻ với doanh nghiệp dự án PPP được tính là khoản doanh thu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của doanh nghiệp dự án PPP. Doanh nghiệp dự án PPP không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với phần doanh thu giảm mà nhà nước chia sẻ với doanh nghiệp dự án.

* Đối với Nhà nước:

- Phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác là khoản thu của ngân sách trung ương;

- Phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là khoản thu của ngân sách địa phương;

- Nguồn vốn Nhà nước thanh toán chia sẻ phần doanh thu giảm cho doanh nghiệp dự án PPP:

+ Nguồn vốn Nhà nước thanh toán chia sẻ phần doanh thu giảm đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương;

+ Nguồn vốn Nhà nước thanh toán chia sẻ phần doanh thu giảm đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương.

- Nhà nước thanh toán phần doanh thu giảm cho doanh nghiệp dự án PPP sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước cho dự án PPP. Phần doanh thu giảm nhà nước chia sẻ cho doanh nghiệp dự án PPP là doanh thu không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

NTH
Tìm kiếm