"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
Và những người thi đua là người yêu nước nhất"

Lãnh đạo Vụ 16

15/04/2015
Cỡ chữ: Tương phản

 

 
 

Đồng chí Phùng Văn Chiến

Phó Vụ trưởng

Đồng chí Phạm Vũ Thắng

Phó Vụ trưởng

THÔNG BÁO