CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2022

11/01/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 07/01/2021, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC về việc hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2022.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và Kế hoạch công tác của VKSND tối cao năm 2022, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn nhằm hướng dẫn VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét sử sơ thẩm các vụ án an ninh, cụ thể:

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch trọng tâm của VKSND tối cao năm 2022 về an ninh quốc gia.

Viện trưởng VKSND cấp tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và Luật số 02/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2021; xác định rõ thẩm quyền điều tra, thẩm quyền giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc trách nhiệm của Cơ quan An ninh điều tra.

Thực hiện đầy đủ, chất lượng, đúng thời hạn đối với các loại báo cáo theo quy định và các báo cáo liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao được giao trong Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 của VKSND tối cao.

- Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra. Trong đó, VKSND tối cao hướng dẫn cụ thể các khâu công tác liên quan:

+ Quản lý tình hình vi phạm, tội phạm

+ Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

+ Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự

VKSND tối cao cũng hướng dẫn về công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện và chế độ thông tin, báo cáo.

Theo đó, VKSND cấp tỉnh phải phân công Phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên chuyên trách theo dõi, quản lý địa bàn, lĩnh vực, loại tội và nắm chắc thông tin, tình hình an ninh chính trị tại từng địa phương, đơn vị được theo dõi, quản lý; hướng dẫn VKSND cấp huyện chủ động nắm, xử lý và báo cáo kịp thời các vụ việc; chú trọng công tác dự báo tình hình vi phạm, tội phạm thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, đặc biệt là ở những địa bàn trọng điểm, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự để tập trung chỉ đạo, định hướng giải quyết; kịp thời tham mưu với VKSND tối cao để chỉ đạo kịp thời.

Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 và Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao.

TG (Giới thiệu)
Tìm kiếm