CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Cục 3 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực hiện dân chủ tại Cục Kế hoạch - Tài chính”

24/05/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 24/5/2022, Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực hiện dân chủ tại Cục Kế hoạch - Tài chính”. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Uỷ viên Ban Chỉ đạo thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND”, Cục trưởng Cục 3 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND”; cùng tập thể lãnh đạo, công chức Cục 3 VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Việc tổ chức Hội nghị nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức tham gia vào quá trình hoạt động, quản lý cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đảng viên, công chức trong thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong thực hiện và có giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục 3 đã báo cáo tóm tắt chuyên đề “Thực hiện quy chế dân chủ tại Cục Kế hoạch- Tài chính”; theo đó, trong thời quan, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục 3 đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu (nhất là trách nhiệm về nêu gương), nêu cao tinh thần gương mẫu và phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý; đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hành dân chủ.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị đã có những tác động tích cực đến việc xây dựng đơn vị: Công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Cục, Đảng uỷ theo hướng cụ thể, sát với thực tiễn, công khai, minh bạch, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của công chức; hầu hết đảng viên, công chức luôn có ý thức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, chấp hành sự phân công của lãnh đạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thông qua đó đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan cũng như đơn vị.

 Đồng chí Đặng Thị Chúc, Phó Cục trưởng Cục 3 phát biểu tại Hội nghị

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, Cục 3 đã tham mưu về quản lý tài chính công, tài sản công của Ngành hiệu quả, thực hiện công khai về chủ trương, chính sách, công khai tài chính về quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công, góp phần bảo đảm hiệu quả mọi nguồn lực và kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đảng uỷ, lãnh đạo Cục thường xuyên quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy quyền làm chủ; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tăng cường vai trò quản lý, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị; phát động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

Về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dân chủ năm 2022 và những năm tiếp theo được Cục 3 xác định như sau: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung về dân chủ ở cơ sở theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Quy chế dân chủ theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/3/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao để thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu về quản lý tài chính, tài sản công của Ngành.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước và của Ngành về thực hiện Quy chế dân chủ đến toàn thể công chức trong đơn vị. Thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác quản lý tài chính, tài sản công; kịp thời tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao những phương hướng, giải pháp trong quản lý tài chính, tài sản công nhằm bảo đảm tốt hơn các điều kiện cho hoạt động của Ngành.

Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Chánh Thanh VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân khi thực thi nhiệm vụ đặc biệt người đứng đầu các phòng và cấp ủy Đảng.

Công chức nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với tăng cường công tác tự kiểm tra, đánh giá trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết; tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong cơ quan về công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ…

TL
Tìm kiếm