CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sơ đồ hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

30/11/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Trên cơ sở các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, thông tư và quy định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND; Vụ Thi đua – khen thưởng VKSND tối cao đã tổng hợp xây dựng sơ đồ hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng. Cổng Thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tải để các đơn vị trong Ngành tham khảo thực hiện.

 

Tìm kiếm