CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao phát động đợt thi đua tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

11/05/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Công văn số 1794/VKSTC-V16 về việc phát động đợt thi đua tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đợt thi đua này có chủ đề là: “Phát huy dân chủ, trách nhiệm, tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm đoàn kết, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, tạo không khí phấn khởi, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kịp thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử.

Nội dung thi đua

- Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về công tác bầu cử với các hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác của công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

- Tham gia, phối hợp thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Tham gia xây dựng văn bản chỉ đạo, kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác bầu cử.

- Tham gia công tác bầu cử đúng quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu cao; kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Tham gia giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Hình thức khen thưởng

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, Giấy khen của thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp…

Trên cơ sở tiêu chuẩn tại Hướng dẫn số 670/HD-BTĐKT ngày 30/3/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND lựa chọn để đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong số các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao có thành tích xuất sắc, tiêu biểu khi trực tiếp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Có phát động đợt thi đua để thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đảm bảo kịp thời, hiệu quả thông qua các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

+ Trực tiếp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đã triển khai, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khi được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và đúng quy định.

+ Có tỷ lệ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đi bầu cử đạt 100%.

+ Phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

- Tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hoặc trực tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử ở các cấp.

+ Có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 10/5/2021 đến ngày 31/5/2021.

TL (giới thiệu)
Tìm kiếm